05:32 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất » Biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt, thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau: