06:35 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất » Các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong thời kỳ quy hoạch

Chỉ tiêu về môi trường

+ Nâng độ che phủ rừng lên 48% vào năm 2015 và trên 50% vào năm 2020.

Chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

- Giao thông: Phấn đấu đến năm 2020 các tuyến Quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp I – III; Hệ thống đường tỉnh còn lại đạt tiêu chuẩn cấp IV, 100% được nhựa hóa; Các tuyến đường đô thị (thuộc thành phố, thị xã, thị trấn) 100% trải nhựa; Hệ thống đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV, V với 80% được trải nhựa; các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn loại A và B.

Chỉ tiêu phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn

Dự kiến đến 2020 tỷ lệ đô thị hoá đạt 40%, lập quy hoạch xây dựng và rà soát điều chỉnh những đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã có cho phù hợp yêu cầu phát triển. Trong đó: khu dân dụng (khu ở) chiếm 50 - 60% tổng diện tích đất để xây dựng đô thị; chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 30 - 70 m2/người tuỳ theo quy mô đô thị; đất phục vụ 15 - 25%; giao thông 15 - 20%, quảng trường và cây xanh chiếm 10 - 15%...

Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm và thu nhập

- Phát triển dân số với cơ cấu hợp lý, tiếp tục đảy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu trong thời kỳ 2011 -2015 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,0% và giai đoạn 2016 -2020 dưới 1,0%. Tỷ lệ dân số thành thị đạt khoảng 33% vào năm 2015 và 40% vào năm 2020.

Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thời kỳ 2011-2020 đạt bình quân 3,5 - 4,0%/năm. Trong cơ cấu nội bộ, tỷ trọng nông nghiệp có xu hướng giảm dần đến năm 2015 còn 70,8% và năm 2020 còn 64,5%; lâm nghiệp ổn định tỷ trọng khoảng 5,1 - 5,3%; ngành thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao, chiếm 24,1% năm 2015 và tăng lên 30,4% năm 2020.

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2020 đạt 12 - 13%, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 11,5 - 12,5%/năm và đạt 12,5 - 13,5/năm giai đoạn 2016 - 2020. Thu nhập GDP bình quân đầu người đến năm 2015 tăng hơn 2 lần so với năm 2010 (năm 2010 là 16,5 triệu đồng/người ) và năm 2020 tăng hơn 2 lần so với năm 2015;