05:44 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tình hình quản lý, sử dụng đất » Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

Đánh giá nguyên nhân, tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Thời gian qua quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giữ vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

Năm 1996 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1996 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và đã được Điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 30/2007/NQ-CP ngày 20/06/2007 của Chính phủ.