06:13 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất » Đánh giá tác động của phương án QH SDĐ đến KT-XH và môi trường

Đánh giá tác động về môi trường

Quảng Trị là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá, theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ 2011 – 2020 là hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản ở dự báo phát triển mạnh, đây là các hoạt động có ảnh hưởng tương đối lớn đến môi trường không khí, nước và đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá tác động về xã hội

Thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn thông qua bố trí quỹ đất cho hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở nông thôn nhằm nâng cao mức hưởng thụ phúc lợi vùng nông thôn, giảm dần chênh lệch giữa nông thôn và thành thị theo hướng đô thị hoá nông thôn. Cụ thể: đường ô tô đến 100% trung tâm xã, 100% hộ sử dụng điện, 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% xã có nhà văn hoá và trạm y tế.

Đánh giá tác động về kinh tế

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2011 - 2020 tỉnh Quảng Trị đã cho thấy chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành đã đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý và sử dụng về đất đai.