06:09 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tình hình quản lý, sử dụng đất » Hiện trang sử dụng đất và biến động các loại đất

Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất

Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản từ bỏ quảng canh, đi vào thâm canh, coi trọng hiệu quả kinh tế/đơn vị diện tích. Đã có những chính sách hợp lý để khuyến khích việc khai hoang cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Phân tích, đánh giá biến động các loại đất giai đoạn 2005 - 2010

Hiện trạng đất đai năm 2010, toàn tỉnh có 473.982 ha diện tích tự nhiên, so với năm 2005 giảm 433 ha. Nguyên nhân giảm là do số liệu mới đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ lớn của các xã thực hiện trong thời gian từ 2005 cho đến nay.

Hiện trạng sử dụng đất năm 2010

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2010, toàn tỉnh có 473.982 ha diện tích đất tự nhiên, chiếm 1,43% tổng diện tích đất tự nhiên toàn quốc, mật độ bình quân 126 người/km2 (của toàn quốc là 260 người/km2; khu vực bắc Trung bộ 195 người/km2).