05:42 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất » Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch

a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng năm kế hoạch

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng phân theo từng năm được thể hiện ở bảng sau:

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo từng năm kế hoạch

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phân theo từng năm được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến từng năm (5 năm kỳ đầu 2011 - 2015)

Chỉ tiêu đất nông nghiệp Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2015 là 391.636 ha