05:34 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt, thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch

a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo từng năm kế hoạch

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng phân theo từng năm được thể hiện ở bảng sau:

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép theo từng năm kế hoạch

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phân theo từng năm được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến từng năm (5 năm kỳ đầu 2011 - 2015)

Chỉ tiêu đất nông nghiệp Chính phủ phân bổ cho tỉnh đến năm 2015 là 391.636 ha

Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Trong kỳ kế hoạch 2011 - 2015 diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 18.640ha (bao gồm đất bằng chưa sử dụng 3.546ha; đồi núi chưa sử dụng 15.009 ha; núi đá không có rừng cây 85 ha). Được sử dụng cho các mục đích sau:

Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 6.234ha, được lấy từ các loại đất sau:

Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích

Đến năm 2015 đất nông nghiệp là 392.280ha, chiếm 82,76% diện tích tự nhiên, thực tăng 10.813ha so với hiện trạng.

Đánh giá tác động về môi trường

Quảng Trị là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá, theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ 2011 – 2020 là hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản ở dự báo phát triển mạnh, đây là các hoạt động có ảnh hưởng tương đối lớn đến môi trường không khí, nước và đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá tác động về xã hội

Thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn thông qua bố trí quỹ đất cho hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở nông thôn nhằm nâng cao mức hưởng thụ phúc lợi vùng nông thôn, giảm dần chênh lệch giữa nông thôn và thành thị theo hướng đô thị hoá nông thôn. Cụ thể: đường ô tô đến 100% trung tâm xã, 100% hộ sử dụng điện, 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 100% xã có nhà văn hoá và trạm y tế.

Đánh giá tác động về kinh tế

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2011 - 2020 tỉnh Quảng Trị đã cho thấy chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành đã đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý và sử dụng về đất đai.

Diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng

Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 tại Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012, như sau:

Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất

Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên là 473.892 ha, hiện tại 89% diện tích đã được sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; còn 11% diện tích là đất chưa sử dụng.

Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Với mức tỷ lệ tăng tự nhiên giảm còn 0,95 -1,00% (hiện nay 1,13%); quy mô hộ giảm dần và đạt 3,5 -4,0 người/hộ vào năm 2020. Dự báo đến năm 2020, dân số của toàn tỉnh đạt khoảng 695 nghìn người (trong đó khu vực nông thôn có 445 -450 nghìn ngườivà khu vực thành thị có 250-260 nghìn người), với khoảng 196.600 -197.000 hộ. Trên cơ sở phát triển qui mô dân số, lực lượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu việc làm đến năm 2015 khoảng 338 nghìn người, năm 2020 khoảng 363 nghìn người.

Chỉ tiêu về môi trường

+ Nâng độ che phủ rừng lên 48% vào năm 2015 và trên 50% vào năm 2020.

Chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

- Giao thông: Phấn đấu đến năm 2020 các tuyến Quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp I – III; Hệ thống đường tỉnh còn lại đạt tiêu chuẩn cấp IV, 100% được nhựa hóa; Các tuyến đường đô thị (thuộc thành phố, thị xã, thị trấn) 100% trải nhựa; Hệ thống đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV, V với 80% được trải nhựa; các tuyến đường xã, đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn loại A và B.

Chỉ tiêu phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn

Dự kiến đến 2020 tỷ lệ đô thị hoá đạt 40%, lập quy hoạch xây dựng và rà soát điều chỉnh những đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã có cho phù hợp yêu cầu phát triển. Trong đó: khu dân dụng (khu ở) chiếm 50 - 60% tổng diện tích đất để xây dựng đô thị; chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 30 - 70 m2/người tuỳ theo quy mô đô thị; đất phục vụ 15 - 25%; giao thông 15 - 20%, quảng trường và cây xanh chiếm 10 - 15%...

Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm và thu nhập

- Phát triển dân số với cơ cấu hợp lý, tiếp tục đảy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu trong thời kỳ 2011 -2015 giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,0% và giai đoạn 2016 -2020 dưới 1,0%. Tỷ lệ dân số thành thị đạt khoảng 33% vào năm 2015 và 40% vào năm 2020.


Các tin khác

1, 2  Trang sau