00:14 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Thứ hai - 09/02/2015 10:14
Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt, thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Công bố công khai rộng rãi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh biết thực hiện, giám sát theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật đất đai;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nhất là quy định về bồi thường, giải tỏa và tái định cư theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP để nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Quá trình xử lý các quan hệ về đất đai phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; xử lý tốt mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp- nhân dân, khuyến khích chủ đầu tư tự thỏa thuận với người sử dụng đất theo quy định pháp luật.

          a. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát quỹ đất trồng lúa, 3 loại rừng, các khu bảo tồn thiên nhiên, nuôi trồng thủy sản.đất các khu, cụm công nghiệp, đất khu du lịch.

- Phối hợp với Sở Xây dựng quy hoạch đất phát triển đô thị, đất khu dân cư nông thôn. Đặc biệt, hiện nay tỉnh đang triển khai thí điểm một số xã xây dựng quy hoạch nông thôn mới vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ và lồng ghép thống nhất phương án quy hoạch.

- Tăng cường sự phối hợp giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt để nâng cao, hiệu quả và tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất.

- Qua các văn bản pháp luật hiện hành, Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã đến năm 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho các huyện, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà để các địa phương lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 của địa phương mình nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh với cấp huyện và cấp xã.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt.

                   b. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp huyện, xã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt, bố trí kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015).

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được quy hoạch và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân tỉnh tình trạng sử dụng đất sai mục đích không theo quy hoạch.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm và đề xuất biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thực hiện tốt cơ chế chính sách khuyến khích, đầu tư, bảo vệ, sử dụng tiết kiệm đất.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn