00:39 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Thứ hai - 09/02/2015 09:45
Với mức tỷ lệ tăng tự nhiên giảm còn 0,95 -1,00% (hiện nay 1,13%); quy mô hộ giảm dần và đạt 3,5 -4,0 người/hộ vào năm 2020. Dự báo đến năm 2020, dân số của toàn tỉnh đạt khoảng 695 nghìn người (trong đó khu vực nông thôn có 445 -450 nghìn ngườivà khu vực thành thị có 250-260 nghìn người), với khoảng 196.600 -197.000 hộ. Trên cơ sở phát triển qui mô dân số, lực lượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu việc làm đến năm 2015 khoảng 338 nghìn người, năm 2020 khoảng 363 nghìn người.

2.1.1. Dự báo dân số, số hộ, lao động

Với mức tỷ lệ tăng tự nhiên giảm còn 0,95 -1,00% (hiện nay 1,13%); quy mô hộ giảm dần và đạt 3,5 -4,0 người/hộ vào năm 2020. Dự báo đến năm 2020, dân số của toàn tỉnh đạt khoảng 695 nghìn người (trong đó khu vực nông thôn có 445 -450 nghìn ngườivà khu vực thành thị có 250-260 nghìn người), với khoảng 196.600 -197.000 hộ. Trên cơ sở phát triển qui mô dân số, lực lượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu việc làm đến năm 2015 khoảng 338 nghìn người, năm 2020 khoảng 363 nghìn người.

Bảng 4.1: Dự báo dân số và số hộ đến năm 2015 và 2020

STT

Tên đơn vị

Năm 2010

Năm 2015

Năm 2020

Dân số (người)

Số hộ (hộ)

Dân số (người)

Số hộ (hộ)

Dân số (người)

Số hộ (hộ)

 

Toàn tỉnh

599.221

149671

636.890

168.450

694.760

196.680

1

Thị xã Đông Hà

82.944

21.157

96.670

25.410

115.650

31.800

2

Thị xã Quảng Trị

23.219

5.898

26.670

7.430

31.750

9.730

3

HuyệnVĩnh Linh

84.810

23.801

88.330

26.820

94.100

31.350

4

Huyện Hướng Hóa

75.228

16.580

78.350

18.390

83.510

21.110

5

 Huyện Gio Linh

72.457

17.575

75.460

20.060

80.430

23.800

6

Huyện Đakrông

36.308

7.759

37.800

8.730

40.300

10.190

7

Huyện Cam Lộ

44.253

11.584

46.090

12.980

49.120

15.090

8

Huyện Triệu Phong

93.640

23.193

97.500

24.880

103.900

27.410

9

Huyện Hải Lăng

85.962

22.096

89.530

23.710

95.420

26.140

10

Huyện Cồn Cỏ

400

28

490

40

580

60

 

2.1.2. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất

a. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp

Việc dự báo nhu cầu đất nông nghiệp trước hết phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các ngành nhằm đáp ứng cho các mục đích phi nông nghiệp (như: xây dựng công trình trụ sở cơ quan, an ninh, quốc phòng, xây dựng các khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch; xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở, mở rộng phát triển đô thị và các mục đích cần thiết khác), khả năng khai thác đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp và một số loại đất căn cứ vào diện tích được phân bổ của tỉnh Quảng Trị trong quy hoạch tổng thể sử dụng đất của quốc gia đến năm 2020.

* Đất sản xuất nông nghiệp

Dự báo trong thời kỳ 2011 - 2020 diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm khoảng 6000 ha để chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. Như vậy để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của ngành nông nghiệp đến năm 2020 thì ngoài việc hạn chế tối đa chuyển đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp và các mục đích khác, phải đẩy mạnh thực hiện đầu tư thâm canh tăng vụ, đầu tư khai hoang khoảng 7.560 hađất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

Dự báo đến năm 2020 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh có khoảng 115.140 ha, trong đó: Đất trồng lúa đạt khoảng 24.740 ha (trong đó đất 2 vụ lúa trở lên đạt trên 22000 ha); Đất trồng cây lâu năm đạt khoảng 70.400 ha; Đất trồng cây hàng năm khác đạt khoảng 19.900 ha.

* Đất lâm nghiệp

Theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng, trong thời kỳ 2011 - 2020 nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, diện tích đất lâm nghiệp đưa ra ngoài để sản xuất nông nghiệp khoảng 24.540 ha; bên cạnh  đó  giảm khoảng 5.900 ha để chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. Đồng thời tỉnh cần phải tiếp tục trồng rừng và khoanh nuôi phục hồi đất rừng (IA,IB, IC), khai thác từ đất chưa sử dụng vào sản xuất khoảng 35.000 ha.

Dự báo đến năm 2020 đất lâm nghiệp của tỉnh có khoảng 294.621ha, trong đó: Đất rừng sản xuất có khoảng 141.498ha; đất rừng phòng hộ có khoảng 87.370 ha; đất rừng đặc dụng có khoảng 65.753 ha.

       * Đất nuôi trồng thủy sản

Trong thời gian gian tới tập trung nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản. Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghiệp, bán công nghiệp. Dự báo đến năm 2020 đất NTTS của tỉnh có khoảng 3.812ha.

b. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở cũng như bố trí quỹ đất cho các mục đích chuyên dùng và các mục đích phi nông nghiệp khác..., dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh cần thêm 54.700 ha, trong đó:

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Trong thời kỳ 2011 - 2020 dự báo xây dựng 19 trụ sở cơ quan cấp tỉnh, khu hành chính các huyện thành lập mới và trụ sở một số cơ quan, ban, ngành của các huyện; trụ sở HĐND - UBND một số xã mới tách và còn thiếu diện tích; trụ sở các cơ quan tại các khu đô thị, khu du lịch,… Nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cần thêm khoảng 177 ha.

          * Đất quốc phòng

          Trong thời kỳ 2011 - 2020 dự báo xây dựng các thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật; các đồn biên phòng và trụ sở các cơ quan quân đội khác (khoảng 23 công trình). Nhu cầu đất quốc phòng cần thêm khoảng 316ha.

          * Đất an ninh

          Trong thời kỳ 2011 - 2020 dự báo xây dựng trụ sở và doanh trại cảnh sát cơ động; Trại giam công an tỉnh; các trụ sở làm việc cơ quan an ninh cấp huyện, nhà giam giữ, đội PCCC và các công trình tại các phường, khu du lịch (khoảng 50 công trình),… Nhu cầu an ninh cần thêm khoảng 62ha.

* Đất khu công nghiệp

Theo các đề án, định hướng phát triển khu công nghiệp của tỉnh, dự kiến giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn tỉnh sẽ quy hoạch một số hạng mục công trình tại khu kinh tế Đông Nam; mở rộng khu Công nghiệp Quán Ngang và quy hoạch mới KCN tây bắc Hồ Xá; mở rộng 2 cụm CN và bổ sung mới 24 CCN. Dự báo đến năm 2020 đất khu công nghiệp tăng thêm khoảng 1.900ha.

          * Đất hoạt động khai thác khoáng sản

Với mục tiêu tăng giá trị sản lượng khai thác phục vụ cho các ngành công nghiệp chế biến, trong giai đoạn 2011 -2020 sẽ tiếp tục quy hoạch mở rộng vùng khai thác khoáng sản thêm khoảng 540ha, trong đó: quy hoạch vùng khai thác vàng 130 ha; Titan 250 ha; than bùn 56 ha;...

          * Đất có di tích danh thắng

          Theo định hướng phát triển của ngành văn hóa của tỉnh, trong thời gian tới tiếp tục trùng tu, tôn tạo các khu di tích đã được xếp hạng còn dự kiến quy hoạch, tôn tạo 10 công trình và đề nghị xếp hạng 9 công trình cấp tỉnh với diện tích tăng thêm 49 ha.

          * Đất bãi thải, xử lý chất thải

Để đáp ứng được yêu cầu xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường, trong thời kỳ 2011 -2020 ngoài việc tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải tại thành phố Đông Hà sẽ quy hoạch thêm 18 điểm chôn lấp rác thải tại các huyện với diện tích 85 ha và các điểm chứa rác tạm thời tại các xã với diện tích 150ha.

          * Đất tôn giáo, tín ngưỡng

          Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 dự báo trên địa bàn toàn tỉnh dự kiến mở rộng và xây dựng mới 65 công trình tôn giáo, tín ngưỡng (chủ yếu là các nhà thờ đạo,  nhà thờ dòng họ, tịnh thất,...). Diện tích tăng thêm khoảng khoảng 8 ha.

          * Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Trong thời kỳ quy hoạch toàn tỉnh cần thêm khoảng 153 ha cho xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tại phường An Đôn và mở rộng nghĩa đia tại các xã.

* Đất phát triển hạ tầng

Dự báo trong thời kỳ quy hoạch tăng thêm khoảng 8.139ha. Đến năm 2020 đạt 21.580ha, trong đó: Đất giao thông tăng thêm khoảng 4.205ha; đất thuỷ lợi tăng thêm khoảng 1.815 ha; đất công trình năng lượng tăng thêm khoảng 1.043 ha; đất cơ sở văn hóa tăng thêm khoảng 187ha; đất cơ sở y tế tăngthêm khoảng 34 ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo tăngthêm khoảng 229 ha; đất cơ sở thể dục- thể thao tăng thêm khoảng 224 ha; đất chợ tăng thêm khoảng 65ha; đất cơ sở nghiên cứu khoa học tăng thêm khoảng 30 ha; đất cơ sở dịch vụ về xã hội tăng thêm khoảng 16 ha.

* Đất ở

Trên cơ sở dự báo dân số đến năm 2020, số hộ hiện trạng, đồng thời tính toán số hộ phát sinh, số hộ được thừa kế, số hộ có khả năng tự giãn và số hộ phải giải tỏa,trong thời kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 42.500 -43.000hộ có nhu cầu đất ở mới.

Với định mức đất ở quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh cùng với các dự án quy hoạch phát triển đô thị, khu đô thị, khu dân cư, đất ở cho đồng bào dân tộc và đề án quy hoạch tổng thể phân bố lao động dân cư phát triển vùng kinh tế mới, các dự án sắp xếp dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg,dự án đất ở cho sinh viên, người thu nhập thấp tại các đô thị, các dự án di dân khác,... Tổng diện tích đất ở của tỉnh đến năm 2020 tăng thêm khoảng 1.900ha.

c. Khai thác đất chưa sử dụng

Tăng cường khai thác tiềm năng đất chưa sử dụng để đưa vào phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, với mục tiêu không để đất trống đồi núi trọc. Trong kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020, sẽ khai thác đưa vào sử dụng sản xuất nông, lâm nghiệp và các mục đích phi nông nghiệp khoảng 47.500 ha.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: năm 2020, nghìn người

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn