06:59 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Phương án quy hoạch sử dụng đất » Phương án quy hoạch sử dụng đất

Diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng

Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 tại Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012, như sau:

Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất

Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên là 473.892 ha, hiện tại 89% diện tích đã được sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; còn 11% diện tích là đất chưa sử dụng.

Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Với mức tỷ lệ tăng tự nhiên giảm còn 0,95 -1,00% (hiện nay 1,13%); quy mô hộ giảm dần và đạt 3,5 -4,0 người/hộ vào năm 2020. Dự báo đến năm 2020, dân số của toàn tỉnh đạt khoảng 695 nghìn người (trong đó khu vực nông thôn có 445 -450 nghìn ngườivà khu vực thành thị có 250-260 nghìn người), với khoảng 196.600 -197.000 hộ. Trên cơ sở phát triển qui mô dân số, lực lượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu việc làm đến năm 2015 khoảng 338 nghìn người, năm 2020 khoảng 363 nghìn người.