06:20 Thứ năm, 25/02/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tình hình quản lý, sử dụng đất » Tình hình quản lý đất đai

Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai

Hiện tại tỉnh chưa thành lập các đơn vị dịch vụ công về đất đai nhưng các hoạt động vẫn được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ người quản lý sử dụng đất thông qua Văn phòng Đăng ký QSDĐ của tỉnh và các huyện. Do vậy việc thực hiện đăng ký sử dụng đất, đăng ký biến động về đất và thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất chưa theo kịp diễn biến sử dụng đất đai thực tế.

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai

Trong vài năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều công trình phát triển kinh tế, công trình an sinh xã hội cùng với giá trị đất đai tăng nhanh nên việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các vi phạm đất đai ngày càng phổ biến, trong đó: chủ yếu là tranh chấp lấn chiếm đất đai trong nội bộ nhân dân và khiếu nại khi thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đã được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức như thanh, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất...

Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được UBND tỉnh quan tâm thông qua việc quản lý, giám sát các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê đất, thu thuế, thu tiền sử dụng đất..., góp phần bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất và nguồn thu ngân sách.

Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

Hiện nay “Trung tâm phát triển quỹ đất” của tỉnh và các tổ chức tư vấn về giá đất, về bất động sản trên địa bàn tỉnh chưa được thành lập, thị trường bất động sản nói chung và thị trường chuyển quyền sử dụng đất nói riêng còn mang tính tự phát.

Quản lý tài chính về đất đai

Công tác quản lý tài chính về đất đai được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện các khoản thu chi liên quan đến đất đai đã được tỉnh căn cứ theo các văn bản của Nhà nước, của tỉnh để tổ chức thực hiện như: Khung giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hàng năm ban hành, tổ chức đấu giá QSDĐ.

Thống kê, kiểm kê đất đai

Công tác thống kê đất đai hàng năm của tỉnh đã được thực hiện ở cả 3 cấp theo đúng quy định của ngành. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm (năm 1995, 2000, 2005) và kiểm kê đất đai năm 2010 (theo Chỉ thị số 618/CT-TTg).

Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 10 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, trong đó cấp tỉnh có 1 văn phòng và cấp huyện có 9 văn phòng (huyện Cồn Cỏ chưa thành lập). Hệ thống hồ sơ, quản lý hồ sơ được chuẩn hóa theo đúng quy định.

Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, qua đó phần nào hạn chế và khắc phục được các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên trong những năm qua tỉnh đã triển khai việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất:

Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ đất, phân hạng đất: Tỉnh đã hoàn thành xây dựng bản đồ đất năm 2000 tỷ lệ 1/50.000.

Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính

Công tác xác định ĐGHC và giải quyết tranh chấp các cấp: Thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc phân định địa giới hành chính đến nay toàn tỉnh đã lập được bộ hồ sơ địa giới hành chính khá hoàn chỉnh về địa giới hành chính các cấp.

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn cho các địa phương trong tỉnh thực hiện việc quản lý và sử dụng đất.