02:22 Thứ tư, 27/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tình hình quản lý, sử dụng đất

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

Thứ hai - 09/02/2015 09:21
Năm 1996 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1996 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và đã được Điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 30/2007/NQ-CP ngày 20/06/2007 của Chính phủ.

3.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

          Năm 1996 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1996 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và đã được Điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 30/2007/NQ-CP ngày 20/06/2007 của Chính phủ. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể như sau:

a. Đất nông nghiệp

Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 303.215 ha, thực hiện đến năm 2010 là 381.467 ha (cao hơn so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt là 78.252 ha), đạt 126%. Cụ thể một số loại đất chính như sau:

- Đất trồng lúa: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 28.704 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 28.440 ha, đạt 99%;

- Đất rừng sản xuất: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 88.906 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 129.134 ha, đạt 145%;

- Đất rừng phòng hộ: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 68.399 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 94.483ha, đạt 138%;

- Đất rừng đặc dụng: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 57.134 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 66.568ha, đạt 117%;

- Đất nuôi trồng thủy sản: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 4.102 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 2.669 ha, đạt 65%;

- Đất làm muối: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 9 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 9 ha, đạt 100%;

- Đất trồng cây lâu năm: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 29.054 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 35.370 ha, đạt 122%;

- Các loại đất nông nghiệp khác còn lại (bao gồm đất bằng trồng cây hàng năm; đất cỏ dùng vào chăn nuôi; đất nông nghiệp khác): Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 26.916 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 24.796 ha, đạt 92%.

b. Đất phi nông nghiệp

           Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 49.268 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 39.560 ha (thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt là 9.709 ha), đạt 80%. Cụ thể một số loại đất chính như sau:

          - Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 449 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 250 ha, đạt 56%;

         - Đất quốc phòng: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 1.767 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 1.333 ha, đạt 75%;

         - Đất an ninh: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 2.408 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 336 ha, đạt 14%;

- Đất khu công nghiệp: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 1.032 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 242 ha, đạt 23%;

- Đất cho hoạt động khoáng sản: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 335 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 158 ha, đạt 47%.

- Đất di tích, danh thắng: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 216 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 106 ha, đạt 49%;

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 101 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 61 ha, đạt 60%.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 392 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 392 ha, đạt 100%;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 3.743 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 4.238 ha, đạt 113%;

- Đất phát triển hạ tầng: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 12.802 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 13.508 ha, đạt 106%;

- Đất ở: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 8.761 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 4.321 ha, đạt 49%;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 940 ha. Thực hiện đến năm 2010 là 498 ha, đạt 53%;

- Đất sản xuất vật liệu, gốm sứ: Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 265 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 là 219 ha, đạt 83%;

- Các loại đất phi nông nghiệp còn lại (bao gồm đất sông suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác): Quy hoạch được duyệt đến năm 2010 là 19.353 ha, thực hiện là 13.898 ha, đạt 76%.

c. Đất chưa sử dụng

Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2010 đất chưa sử dụng còn 121.931 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2010 còn 52.955 ha, khai thác đưa vào sử dụng vượt 68.976 ha (đạt vượt 56,57%).

(Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết của từng loại đất thể hiện ở phụ biểu số 02 - phụ biểu tham khảo)

3.1.2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất

- Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp: Trong kỳ quy hoạch diện tích các loại đất nông nghiệp phải chuyển sang phục vụ các công trình thuỷ lợi, thuỷ lợi - thuỷ điện Rào Quán, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 9, xây dựng các khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, xây dựng các khu công nghiệp Quán Ngang, Đông Hà, xây dựng các khu đô thị tại Đông Hà, Quảng Trị và mở rộng, mở mới các điểm dân cư, mở rộng và tôn tạo di tích lịch sử (Hiền Lương, sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị) và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, xã hội khác… như sau:

+ Đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: theo chỉ tiêu đến 2010 phải chuyển 1.333 ha. Kết quả đến năm 2010 thực hiện được 1.230ha đạt 92,24% (trong đó đất lúa nước phải chuyển 294 ha, kết quả đã chuyển 221ha, đạt 75%).

+ Đất lâm nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: theo chỉ tiêu đến 2010 phải chuyển là 1.544ha. Kết quả đến năm 2010 đã chuyển 1.505ha đạt 97,48 % (trong đó chỉ tiêu đất rừng phòng hộ phải chuyển 45ha, kết quả đã chuyển được 36ha đạt 80%).

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: theo chỉ tiêu đến 2010 phải chuyển là 9 ha, kết quả đạt 100%.

 - Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp: Trong kỳ quy hoạch thực hiện các dự án, đạt kết quả như sau:

+ Chuyển 1.485 ha đất lúa kém năng suất sang đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng…đạt 100% kế hoạch.

 + Xây dựng các vùng chuyên canh tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Triệu Phong… chuyển 218ha đất lúa nước sang các loại đất trồng hoa màu tại các khu cận đô thị Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Triệu Phong, Gio Linh…

+ Chuyển rừng sản xuất sang đất sản xuất nông nghiệp đạt 100% (1.094 ha) tại các huyện Hướng Hoá, Đakrông, Vĩnh Linh,… chủ yếu là trồng cây cao su, cà phê, hồ tiêu…

+ Chuyển 577 ha đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm (đạt 100%).

  3.1.3. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích

Trong kỳ quy hoạch, kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng các mục đích sau:

- Sử dụng vào sản xuất nông nghiệp: Kết quả thực hiện được 4.629ha, đạt 35,32%. Trong đó: Đất trồng cây hàng năm thực hiện được 2.459 ha (đạt 25,08%); Đất trồng cây lâu năm thực hiện được 2.170ha (đạt 65,76%).

- Sử dụng vào đất lâm nghiệp: Kết quả thực hiện được 25.579ha 106,46% (vượt 6,46%). Trong đó: Đất rừng sản xuất thực hiện được 131%; Đất rừng phòng hộ thực hiện được 50,18%; Đất rừng đặc dụng không đưa vào theo phương án quy hoạch nhưng kết quả thực hiện 4.099ha.  

- Sử dụng vào đất nuôi trồng thủy sản thực hiện được 59ha (đạt 19,08%).

- Đất ở tại nông thôn thực hiện được 102 ha (đạt 41,9%).

- Đất ở tại đô thị thực hiện được 6 ha (đạt 9,83%).

- Sử dụng vào các loại đất chuyên dùng: Đất trụ sở cơ quan, công trình SN thực hiện được 20 ha (đạt 49,90%); Đất quốc phòng- an ninh thực hiện được 113 ha (đạt 61,74%); Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thực hiện được 94ha (đạt 8,71%); Đất phát triển hạ tầng thực hiện được 251ha (đạt24,08%).

Các loại đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp, kết quả thực hiện đều thấp hơn so với phương án quy hoạch. 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn