Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất

Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên là 473.892 ha, hiện tại 89% diện tích đã được sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp; còn 11% diện tích là đất chưa sử dụng.

Như vậy, tỷ lệ đất đai phục vụ mục đích dân sinh kinh tế khá cao; với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu, địa hình, đất đai, tài nguyên khoáng sản… nguồn đất đai dự trữ có thể đáp ứng khai thác sử dụng vào các mục đích, cho phép đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế.

          Quá trình khai thác sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu theo chiều sâu (thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng); mở rộng diện tích đất cây hàng năm, cây lâu năm, trồng và khoanh nuôi phục hồi rừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất; triệt để khai thác lợi thế tiềm năng sẵn có của vùng trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.